Privacyverklaring

Privacyverklaring Beekink Groep B.V.

Beekink Groep B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Beekink Groep B.V.:
www.vastgoedinspecties.com
Kleinpolderlaan 6
2911 PA
Nieuwerkerk aan den IJssel
+31(0)180 – 332 050

De heer H.P. van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Beekink Groep B.V. en is te bereiken via h.vd.berg@beekink.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Beekink Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat de organisatie waarvoor u werkzaam bent gebruik maakt van onze diensten of in het geval van partijen zoals partners en leveranciers, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
In alle gevallen beperken wij het registreren en verwerken van persoonsgegevens van contactpersonen binnen de betreffende organisaties tot het hoogstnoodzakelijke.
De gegevens die wij naast de bedrijfsgegevens van de betreffende organisatie registreren en verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam contactpersoon organisatie;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Functie;
 • Mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Ons bedrijf verzameld geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd.
Bijzondere persoonsgegeven zoals benoemd in de Algemene AVG worden door ons niet verzameld, geregistreerd en verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging blijken, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot seksuele voorkeur, biometrische gegevens.

 

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens:
Beekink Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Algemene bedrijfsvoering;
 • Uitvoeren dienstverlening;
 • Informeren over wijzigingen van onze dienstverlening of producten

 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:
Beekink Groep B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De verwerking van persoonsgegevens door Beekink Groep B.V. gebeurt op basis van de grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkene;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Beekink Groep B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beekink Groep B.V.) tussen zit. Beekink Groep gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen die deze geautomatiseerde verwerkingen kunnen uitvoeren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De bedrijfsgegevens van opdrachtgevers, partners en leveranciers en dergelijke, alsmede de persoonsgegevens van contactpersonen bij de verschillende organisaties, bewaren wij onbeperkt.

 

Beekink Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Beekink Groep B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beekink Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

Beekink Groep B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Beekink Groep B.V. maakt slechts gebruik van functionele cookies en niet van technische of analytische cookies, omdat deze inbreuk maken op uw privacy. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventueel eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beekink Groep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar h.vd.berg@beekink.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beekink Groep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Beekink Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via h.vd.berg@beekink.com.